Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności prowadzone przez PROBUS, jako reprezentacja Klienta poprzez współpracującą Kancelarię Prawniczą w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego (również Bankowego Tytułu Egzekucyjnego).


Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:
● sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika (ściągnięcie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, poszukiwania przez GUS, urzędy skarbowe i in.)
● przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych)
● złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu.
● reprezentowanie Klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby - również odwoławczym
● nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego

W momencie uzyskania tytułu wykonawczego, PROBUS zapewnia reprezentację podczas postępowania egzekucyjnego, które obejmuje m.in.:
● przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty
● sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi
● złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
● nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji z majątku dłużnika
● wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela
● stały monitoring działań kancelarii komorniczej


Czynności te PROBUS może prowadzić, jako następujące po sobie oraz niezależnie od siebie (na przykład w sytuacji, gdy wierzyciel posiada już tytuł wykonawczy może zlecić prowadzenie sprawy wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym). Ponadto reprezentujemy interesy wierzyciela w innych działaniach, poza sądowymi i egzekucyjnymi, mających na celu odzyskanie należności.

PROBUS prowadzi także sprawy, w których postanowieniem stwierdzono bezskuteczność działań egzekucji komorniczej lub wierzyciel nie został zaspokojony w całości. W takich przypadkach występuje do kancelarii komorniczej z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie egzekucji.
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta