Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Windykacja pozasądowa - to proces charakteryzujący się kompleksowością prowadzanych działań i użytych narzędzi windykacyjnych. Dotyczy sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:
przed wejściem na drogę sądową
z tytułem wykonawczym
po bezskutecznej egzekucji komorniczej
obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności

Ze względu na dużą różnorodność spraw trafiających do windykacji pozasądowej, PROBUS dla każdej grupy dłużników przygotowuje indywidualny cykl działań. Stworzony proces uwzględnia:
typ produktu przekazanego do obsługi windykacyjnej (np. faktura, opłaty czynszowe, kredyt)
typ dłużnika
stopień przeterminowania wierzytelności
status sprawy (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej)
kwoty należności
oczekiwania Zleceniodawcy
Celem stosowania windykacji pozasądowej jest:

odzyskanie kwoty postawionej w stan wymagalności w jak najkrótszym czasie, niedopuszczenie do powiększania się liczby Klientów - dłużników, pozyskanie informacji na temat kondycji finansowej dłużnika, prognoza możliwości spłaty zadłużenia, uaktualnienie danych teleadresowych

● w przypadku spraw przedawnionych przerwanie biegu okresu przedawnienia poprzez zawarcie ugód z dłużnikami lub doprowadzenie do podpisania przez nich zobowiązań do zapłaty, odzyskanie należności od dłużników, wobec których został już wcześniej bezskutecznie przeprowadzony proces windykacji, zwiększenie intensywności działań windykacyjnych mających na celu uświadomienie dłużnikowi
nieuchronności uregulowania zobowiązania (stałe i częste kontakty z dłużnikiem uzmysławiające mu żelazną konsekwencje działania firmy PROBUS), ustalenie stanu majątkowego dłużnika
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta