Celem usług detektywistycznych jest przede wszystkim eliminacja negatywnych zdarzeń pod kątem współpracy z obecnymi bądź przyszłymi Kontrahentami. Dzięki szczegółowej weryfikacji zleconego podmiotu bądź osoby fizycznej mają Państwo pełną wiedzę przy zawieraniu transakcji handlowych.

W ramach usługi podejmowane są czynności zmierzające do zdobycia dokładnych i szczegółowych informacji o wskazanym podmiocie w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych, które polegają min. na ustaleniach majątkowych i/lub osobowych.
● Analiza dokumentacji rejestrowej

● Sprawdzenie wiarygodności podmiotów gospodarczych

● Wywiad środowiskowy i gospodarczy

● Sporządzenie dokumentacji (foto, video, audio)

● Prowadzenie czynności obserwacyjno – rozpoznawczych

● Badanie przeszłości firm i osób nimi kierujących

● Zebranie opinii na temat wiarygodności kontrahenta

● Badanie aktualnej sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego

● Realizacja innych zleceń na Państwa życzenie
Po przeprowadzeniu czynności windykacyjnych w ramach usługi otrzymują Państwo kompletny i przejrzysty raport z przeprowadzonych działań. Raport dostarczany jest do Państwa osobiście bądź kurierem w zabezpieczonej i bezpiecznej kopercie w formie papierowej oraz na płycie CD.
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta