Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Monitoring należności to narządzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które ze wzglądu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich Klientów. W związku z tym, nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi.
Monitoring należności zwykle prowadzony jest na dwóch etapach:


I etap - jeszcze przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-3 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaje poinformowany o wystawieniu faktury na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
II etap - monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dni (najczęściej są to wierzytelności do 30 dnia od upływu terminu wymagalności lub dłużnicy zalegający ze spłatą nie więcej niż 2 rat kredytu). Działania podejmowane przez PROBUS polegają na permanentnym kontakcie z dłużnikiem poprzez częste rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę wezwań do zapłaty. Efektem jest uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu takiej sytuacji w przyszłości.
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta